سفارش تبلیغ
صبا ویژن

$ چــ ـــــ ــــــالـشـــــ ـــــ $

مردم برای شکم انقلاب نکردند

نقدی بر نظریه جیمز دیویس درباره انقلاب اسلامی

 

 

 

 

 


جمیز دیو یس از جمله نظریه پر دازان غربی است که به تئوری اقتصاد عا مل انقلاب معتقد است . او نظریه خود را در باره انقلاب این گونه عنوان می کند که : احتمال وقوع انقلاب زمانی است که مدت طولانی از توسعه عینی اقتصادی و اجتماعی توسط یک دوره کوتاه مدت عقب گرد سریع دنبال شود .
اگر دورانی طولانی از رفاه وجود داشته باشد که طی آن این انتظار ایجاد شود که می توان نیاز هایی را به طور دائم بر آورد ساخت و بعد دوره ای از افول پیش بیاید که فرد را سر خورده کند.شکاف وسیعی میان آنچه که مردم می خواهند و آنچه که به دست آوردهاند شکل می گیرد بین انتظارات و واقعیات شکاف هست و در چنین شرایطی انتظارات کما کان رو به رشد است و افول نا گهانی با عث می شود شکاف غیر قابل تحمل ایجاد گردد و این موضوع نهایتا موجب انقلاب می شود. او این شکاف را به شکل منحنی می داند. به عبارت دیگر جیمز د یویس معتقد است بالا رفتن توقعات اقتصادی مردم به دنبال یک دوره پیشرفت اقتصادی و رکودی که پس از آن بوجود می آید باعث آن می شود که مردم از اوضاع به طور ذهنی بیمناک شوند و روحیه انقلابی پیدا کنند .
او در کتاب تحولات به سوی تئوری انقلاب خود می نویسد قبل از رسیدن به راس منحنی بیشتر به معنای افزایش امکان تشنج و بی ثباتی می باشد .
او با اشاره به منحنی جی نتیجه می گیرد که انقلاب هابه احتمال بسیار زیاد هنگامی واقع میشوند که به دنیال یک دوره طولانی پیشرفت های عینی اقصادی ، اجتماعی ، یک دوره کوتاه بر خلاف دوره قبلی پدید میآید . در این هنگام مردم نگران و حشتزده می شوند و رو به شورش و انقلاب می زنند .
عده ای از پژو هشگران و نویسندگان داخلی و خارجی سعی کردند انقلاب اسلامی ایران را بر اساس این نظریه تحلیل و تفسیر کنند به این معنا که افزایش سریع و نا گهانی بها ی نفت منابع سرشار مالی جدیدی را در دهه بین 1960 و 1970 در اختیار پیشرفت اقتصادی ایران قرار داد. این در آمد ها به قدری زیاد بود که ایران مدعی بود از بالا ترین میزان رشد اقتصادی در جهان برخوردار است .
معتقدان به این نظریه می گویند این در آمد ها باعث رونق اقتصادی و به دنیال آن رفاه، آسایش و با لا رفتن سطح زندگی مردم ایران شد . اما به یکباره در سال 1975 تولید نفت20% کاهش یافت و شرایط غیر عادی را بر ایران تحمیل کرد مردمی که به شرایط رفاه و رونق اقتصادی عادت کرده بود یکباره با کاهش تولید و قیمت نفت نوعی نا رضایتی را در جامعه ایجاد کردند که در نهایت این نا رضایتی به سر کوبی رژیم منجر شد .
نکته بسیار مهمی که در این تحلیل نا گفته و مبهم مانده است و تحلیلگرانی که از پیشرفت اقتصادی ایران در سایه افزایش ناگهانی بهای نفت سخن گفته اند به آن اشاره ای ننموده اند. این است که آن پیشرفت و رونق اقتصادی که در این تحلیل ملحوظ انگاشته شده کی و کجا و چگونه و در چه زمینه ای اتفاق افتاده است ؟ نگارنده معتقد است که در آمد های ناشی از فروش نفت هر گز در راستای توسعه اقتصادی کشور قرار نگرفته است تا بخواهد رونق اقتصادی، رفاه و آسایش برای مردم به همراه آورد .
این در آمد های باد آورده نه تنها به توسعه اقتصادی کشور کمکی نکرد بلکه اقتصاد ایران را فلج کرد . در این نوشتار به یک نمونه از آفت های در آمد های نفتی و عدم مدیریت صحیح آن در دوران محمد رضا شاه اشاره می کنیم .
ایران تا اوایل دهه 1940 عمدتا از نظر تهیه مواد غذایی خود کفا بود و می توانست حتی کمبود ارز خار جی خود را هم با صدور محصولات کشا ورزی از جمله پنبه، میوه و خشکبار تا مین کند .
در سال52 زمانی که در آمد ایران از نفت سریعا افزایش یافت میزان سر مایه گذاری در کشاورزی تنها8 % از در آمد ملی را به خود اختصاص می داد این عا مل منجر به وجود وضعیتی همراه با یاس و رکود در جامعه روستایی و کشا ورزان شد و سیل کشا ورزان بیکار به شهر تبعات بسیاری را به همراه داشت .
از اوایل سال 55 به علت تقلیل در آمد نفت اجرای پرو ژ ه های سا ختمانی کاهش یافت و در نتیجه کار گران کشا ورز به خیل بیکاران پیوستند چرا که با وضع بد کشاورزی در روستا ها امکان با زگشت آنها غیر ممکن بود . در آمد های نفتی روز به روز کشور را در زمینه کشاورزی که یک صنعت استراتژیک است وابسته کرد .
لذا اگر چه افزایش بهای نفت برای رژیم شاه منابع سر شاری را به با ر آورد ولی این در آمد ها متاسفانه صرف کمک به سیستم مالی پولی و بلوک غرب و خرید سهام شرکت ها و کار خانه ها و شرکت های ورشکسته اروپا و آمریکا و خرید دیوانه وار فر آورد ه های شیطانی گردید و ته مانده آن هم صرف خرید گندم آمریکا، برنج و سایر محصولات کشا ورزی و در نهایت نا بودی کشا ورزی و وابسته کردن کشور به خارج را فراهم آورد . بزرگترین اشتباه طرفداران این نظریه این است که سرازیر شدن پول های نفت را با توسعه اقتصادی یکی انگاشته اند در حالی که این دو مقوله تفا وت های بسیاری با یکدیگر داشتهاند حال چگونه ممکن است در چنین وضعیتی انتظار داشت و توقعات آنان را آنقدر بالا برود که نخواهند دست به انقلاب و سر نگونی شاه بزنند . جدای از این بحث یک موضوع دیگر هم هست که این تئوری را زیر سوال می برد و نا رسا بودن آن را ثابت می کند نگاهی به تظاهرات ملت ایران در اوج انقلاب اسلامی و توجه به نوع شعار آنها و مطالبات آنان نشان می دهد که آنها هر گز در این تظاهرات رفاه مادی ، آسایش و هر آنچه رونق اقتصادی یک دور خاص به آنها داده بود و بعد از آنها گرفته بود را مطالبه نمی کردند . آیا اهداف انقلاب اسلامی با دستا ورد هایی که رکود اقتصادی از مردم سلب کرده بود انطباق داشت ؟
در آمد های سرشار نفتی و به قول طرفدارن این نظریه رونق و پشرفتهای اقتصادی هر گز نتوانست وضعیت نا بسا مان روستائیان ما را که در اوج فقر و تنگدستی زندگی می کردند سا مان بدهد و هر گز نتوانست فاصله عمیق طبقاتی اغنیا و فقرا را در شهرهایما کاهش دهد . سوال این است آن رونق و رفاه . آسایشی که این نظریه به آن معتقد است در کجا و چگونه رخ داده است که حا لا رکود اقتصادی و کاهش بهای نفت بخواهد آن را از مردم سلب کند . ضعف دیگر این تئوری که به تئوری اصلی یعنی نظریه جیمز دیویس بر میگردد این است که اساسا او در تئوری خود هر گز نگفته است که حد قابل تحمل شکاف میان توقعات و دست آورد ها چقدر است ؟ دیگر آنکه مدت افزایش توقعات یا همان رونق اقتصادی و مدت رکود باید چقدر باشد که در این نظریه مبهم است . در نهایت باید گفت همه آنانی که معتقدند شکم های سیر مردم که در یک دوره کوتاه طعم تلخ ضعف و گرسنگی را چشید باعث انقلاب شد، راه اشتباهی را در تحلیل انقلاب اسلامی پیموده اند . ریشه اصلی انقلاب را باید در عا مل دیگر ی جست .


روزنامه رسالت، شماره 6077 به تاریخ 16/11/85، صفحه 7 (گفتگو)
?


پرواز شبانه جنگندههای نیروی هوایی ارتش در شمالغرب کشور

پرواز شبانه جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش در شمال‌غرب کشور

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، در دومین مرحله از رزمایش بزرگ فداییان حریم ولایت3، شب گذشته عملیات پرواز شبانه جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش انجام شد که طی آن دسته های مختلف از جنگنده هایی نظیر سوخو24 و F4 به انجام عملیات‌های پرواز در شب پرداختند.

پرواز درشب یکی از خطرناک ترین و حساس ترین عملیات‌هایی است که طی آن خلبان باید از مهارت‌های ویژه پرواز و عملیات درگیری در شب برخوردار باشد.

سال گذشته نیز خلبانان نیروی هوایی ارتش انجام ماموریت در شب را تمرین کرده بودند.

در ادامه این رزمایش امشب نیز جنگنده ها به انجام پروازهای شبانه خواهند پرداخت تا در سومین مرحله سوم رزمایش، اهداف ثابت و متحرک را با مهمات جنگی در شب بمباران کنند.


رزمایش بزرگ آفندی نیروی هوایی ارتش با عنوان فداییان حریم ولایت3 از هفته گذشته در منطقه شمالغرب کشور در حال برگزاری است.


آبرو چندین و چند ساله پرسپولیسی ها بر باد رفت!!!!

    نظر

 

 

این هزینه های کلان رو خرج تکواندو کرده بودیم یا حالا ورزشای دیگه واقعا کلی جلو بودیم

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس، حمید استیلی پس از تساوی 2 بر 2 مقابل مس سرچشمه گفت:‌ در شروع کار اسیر اتفاقات فوتبال شدیم و با توجه به این موضوع که در شرایط بحرانی قرار داریم روی اشتباهات فردی 2 گل دریافت کردیم. مدافعان ما در ثمر رسیدن این 2 گل بی‌تجربی کردند. خوشبختانه با تغییراتی که انجام دادیم توانستیم به گل برسیم و نتیجه را جبران کنیم.

وی ادامه داد: بعد از اخراج علی کریمی شاکله پرسپولیس از هم پاشید. داوری در این صحنه اشتباه کرد و کارشناسان باید در این رابطه نظرشان را ارائه دهند.

استیلی با بیان اینکه در دیدار مقابل مس سرچشمه مهاجمان خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، تاکید کرد:‌ شرمنده هواداران هستم اما آنها باید کمی صبور باشند و هر لحظه از بازی علیه من و مدیر باشگاه شعار ندهند. ما برای بازگشت به دوران اوج خود نیازمند حمایت هواداران هستیم.

سرمربی پرسپولیس در مورد نظرسنجی برنامه 90 گفت: به جای نظرسنجی باید کارهای فرهنگی انجام دهیم و اینگونه فعالیت‌ها می‌تواند مثمرثمرتر باشد تا اینکه یک نظرسنجی انجام دهیم و تأثیری روی ترویج اخلاق بین تماشاگران نداشته باشیم. این فضا به سود فوتبال نیست و هواداران باید بدانند فوتبال یک پروسه بلندمدت است و باید صبور باشند.

استیلی گفت: مقابل مس سرچشمه بهتر از دیدارهای قبل بودیم و من از تعویض‌های خود راضی هستم زیرا بازیکن‌های جایگزین توانستند عقب‌ماندگی تیم را جبران کنند.

وی از جذب یک بازیکن خوب خارجی برای رفع مشکلات خط حمله این تیم در بازی‌های بعدی خبر داد و گفت:‌ هواداران باید بدانند که مهم باشگاه پرسپولیس است نه افرادی که هم‌اکنون در آن حضور دارند پس بهتر است برای موفقیت تیم صبوری کنند.

 

 

این بحث ها حالا حالاها ادامه دارد...

 

 


جهاد اقتصادی سلاح کارآمد مردم و مسئولان در مقابل تحریم دشمن

    نظر

 

             

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، فعالان و برگزیدگان بخش خصوصی ، مدیران عرصه های "اقتصادی - صنعتی - کشاورزی - بانکی - فناوری اطلاعات و خدمات " همراه با نمایندگان تشکلهای صنفی، عصر دیروز (چهارشنبه) در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی به تبادل نظر و بررسی مسائل مختلف اقتصادی پرداختند.

در ابتدای این دیدار که بیش از 3 ساعت طول کشید، 18 نفر از فعالان اقتصادی، دیدگاههای خود را درباره اوضاع اقتصادی کشور بیان کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تأکید بر تلاش، تدبیر و شتاب بیشتر در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله افزودند: دشمن با سلاح ناکارآمد تحریم درصدد زمین زدن ملت ایران و نظام اسلامی است اما این هدف خصمانه، با جهاد اقتصادی مسئولان و مردم ناکام می ماند و ملت بزرگ ایران، با امید سرشار به آینده، به جایگاه شایسته خود دست خواهد یافت.

رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار با فعالان اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی را در مقطع حساس کنونی، اقدامی نمادین برای نشان دادن اهتمام نظام اسلامی به "مسئله اقتصاد " و "تحرک و پیشرفت اقتصادی " دانستند و تأکید کردند: پیام جلسه امروز، لزوم توجه بیشتر و جدی تر مسئولان و فعالان بخش های اقتصادی، و همچنین آحاد مردم به مسئله اقتصاد است.

حضرت آیت الله خامنه ای، بیان گزارش اوضاع اقتصادی کشور از زبان فعالان بخشهای خصوصی را یکی دیگر از اهداف دیدار امروز برشمردند و افزودند: همانگونه که در سخنان اغلب فعالان مشهود بود با همت مغزهای متفکر، و شخصیتهای علمی و فنی، پیشرفتهای چشمگیری در عرصه های تولید، خدمات، کشاورزی، صنعت و صنایع دانش بنیان به وقوع پیوسته که متأسفانه اغلب مردم از آن مطلع نیستند و باید این افتخارات ملی که متعلق به ملت ایران است، به اطلاع مردم رسانده شوند.

ایشان خاطرنشان کردند: بیان پیشرفتها به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف و کمبودها نیست اما بیان نقاط منفی باید با لحن علاج جویانه و امیدبخش باشد تا واقعیات کشور، وارونه جلوه داده نشود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: یکی از شگردهای جنگ روانی دشمنان در شرایط کنونی، ناامید کردن مردم بویژه نسل جوان و فعال کشور است، بنابراین همواره باید پیشرفتها و ظرفیتهای شگرف کشور برای اطلاع مردم منعکس شود.

ایشان در بیان علت نامگذاری سال جاری به سال جهاد اقتصادی به هدف جبهه استکبار برای زمین زدن ملت مقاوم ایران و نظام اسلامی از راه اقتصاد اشاره کردند و افزودند: باید با شناخت "اهداف، ابزار و سلاح دشمن " و با جهاد اقتصادی به مقابله با این هدف رفت.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین ویژگی های جهاد اقتصادی، به "استمرار، همه جانبه گی، هوشمندی و اخلاص " اشاره کردند و افزودند: باید این نکته را درک کرد که جهاد اقتصادی، در واقع حرکتی هدفدار در مقابله با حرکت غرض آلود و خصمانه دشمن است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف واقعی تحریم های ایران را فلج کردن اقتصاد کشور خواندند و خاطرنشان کردند: عامل حقیقی این تحریم ها مسئله انرژی هسته ای نیست چرا که روند تحریم ها، 32 سال پیش هنگامی آغاز شد که نامی از مسائل هسته ای در کشور نبود.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر مقابله هوشمندانه ملت ایران و مسئولان کشور با تحریم ها افزودند: اگر تحریم، مؤثر و برای دشمنان کارگشا بود همان سالهای اول انقلاب اهداف مستکبران را محقق می ساخت چه برسد به اکنون که ملت و نظام در مقابل تحریم ها، به تدریج حالت ضدضربه پیدا کرده اند.

ایشان دور زدن تحریم ها و مهمتر از آن روی آوردن به تواناییهای داخلی را از جمله شیوه های موفق ملت و مسئولان در شکست دادن تحریم ها برشمردند و افزودند: مقابله افتخارآمیز نظام اسلامی با تحریمها، همچون تمامی 32 سال اخیر، با موفقیت ادامه خواهد یافت.

رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تأکید بر لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و دستیابی ایران به رتبه اول کشورهای منطقه در عرصه های مهم و حیاتی افزودند: رقبای منطقه ای در حال کار و تلاش شدید هستند و دستیابی به اهداف سندچشم انداز، نیازمند سرعت بیشتر - تدبیر و حرکت منضبط تر و درواقع نیازمند جهاد اقتصادی است.

حضرت آیت الله خامنه ای دستیابی به رتبه اول منطقه در مسائل مهم و حیاتی را نه یک هوس بلکه یک نیاز واقعی و سرنوشت ساز خواندند و افزودند: در اوضاع کنونی منطقه و جهان، هر کشوری که نتواند از لحاظ اقتصادی علمی و زیرساختها از رشد لازم برخوردار شود بی رحمانه مورد تطاول قرار می گیرد بنابراین باید با استحکام درونی و پیشرفت اقتصادی، اهداف سند چشم انداز را محقق کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی ظرفیت های کشور را از لحاظ "منابع، هوش و استعداد انسانی "، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، فوق العاده خواندند و افزودند باید این ظرفیتهای درجه یک را بالفعل کرد و رتبه اول منطقه را به دست آورد که این مهم، نیازمند کار و تلاش مضاعف است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به گذشت 5 سال از آغاز اجرای سند چشم انداز 20 ساله، کارهای انجام شده در برنامه چهارم توسعه را خوب ارزیابی کردند اما افزودند: برخی اهداف آن برنامه از جمله رشد 8 درصدی، کاهش بیکاری، کاهش تورم و افزایش سرمایه گذاری محقق نشده است بنابراین در اجرای برنامه پنجم توسعه، باید همت و تلاش مضاعف انجام داد تا ضمن جبران این کمبودها، سهم برنامه پنجم در تحقق اهداف سند چشم انداز محقق شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در زمینه اجرای سیاستهای کلی اصل 44، کارهای خوبی انجام شده اما کافی نیست، خاطرنشان کردند: براساس سیاستهای ابلاغی اصل 44، باید زمینه یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی بوجود آید که لازمه چنین کاری، تحرک بیشتر برای اجرای کامل سیاستهای اصل 44 است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: هدف از اجرای سیاستهای کلی اصل 44، فقط واگذاری بنگاهها نیست بلکه در کنار واگذاریها باید در زمینه توانمند کردن بخش خصوصی، فراهم کردن امکان مدیریت خوب، و نظارت جدی برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی نیز کارهای اساسی انجام شود.

ایشان برخورد قاطعانه و جدی با مفاسد اقتصادی را یکی از زمینه سازیهای مناسب برای تشویق حضور سالم و قانونمند بخش خصوصی دانستند و خاطرنشان کردند: مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار مهم و یک رکن اساسی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مسئولان دولتی تأکید کردند: باید نسبت به بروز و نفوذ کوچکترین فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی بشدت حساس باشید و با آن بیرحمانه و بدون هیچ ملاحظه ای برخورد کنید چرا که در غیر این صورت مفاسد اقتصادی همچون بیماری واگیر سریعاً گسترش خواهد یافت.

ایشان اجرای کامل سیاستهای حمایتی از بخش تولید را یکی دیگر از موارد مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: تولید، اساس اقتصاد است و باید در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سهم بخش تولید حتماً اختصاص یابد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین زمینه افزودند: البته بخش تولید هم در قبال این حمایت وظایفی دارد که از آن جمله، صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش بهره وری، و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: در کنار اعطای تسهیلات به بخش تولید و حمایت از تولید کنندگان، باید نظارت قوی نیز وجود داشته باشد تا برخی سوءاستفاده کنندگان، از تسهیلات اعطایی برای کارهای دیگر استفاده نکنند.

موضوع واردات و صادرات بخش دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان اقتصادی بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، تنظیم و کنترل واردات را لازم دانستند و خاطرنشان کردند: در هر شرایطی باید ملاحظه تولید داخلی از جمله محصولات کشاورزی را کرد ضمن این که این توجیه که واردات به رقابت پذیری تولید داخلی کمک می کند، دارای منطق قوی نیست.

حضرت آیت الله خامنه ای درخصوص موضوع صادرات، به رشد بسیار خوب صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر اشاره کردند و افزودند: انتظار این است که رشد صادرات غیرنفتی به گونه ای پیش رود که بخش صادرات بر واردات، غلبه پیدا کند و بتوانیم خود را از درآمد نفتی بی نیاز کنیم.

ایشان وابستگی به درآمد نفت را یکی از بلیات کشور دانستند و با یادآوری سخنان چند سال قبل خود مبنی بر قطع وابستگی به درآمد نفت تا حدی که امکان بستن درِ چاههای نفت برای هر مدتی امکان پذیر باشد، خاطرنشان کردند: رهایی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی، زمینه ساز اقتدار و پیشرفت عظیم ملت و نظام اسلامی خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: در کنار حمایت دولت از صادرات، صادرکنندگان نیز باید کیفیت، بسته بندی، تنوع، استحکام و زیبایی محصولات و تولیدات خود را ارتقاء دهند و آنها را در موعد مقرر به دست مشتری و خریدار برسانند.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: لازمه تحقق این موارد، نیازمند فرهنگ حُسن عمل در تولیدات است.

ایشان یکی دیگر از موارد ضروری در اقتصاد کشور را تدوین برنامه ای جامع برای رشد بخش تعاون دانستند و با اشاره به موضوع مهم لزوم دسترسی یکسان به اطلاعات اقتصادی، افزودند: همه فعالان بخش خصوصی باید به طور یکسان و بدون تبعیض از فرصتهای سرمایه گذاری مطلع باشند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی تر موضوع شفاف سازی اطلاعات، خاطرنشان کردند: محدود بودن دسترسی اطلاعات برای برخی افراد خاص، زمینه ساز ویژه خواریهای عجیبی می شود که برای مقابله با آن، باید دسترسی به اطلاعات، عمومی شود.

حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی مطالب مطرح شده در دیدار فعالین اقتصادی بخش دولتی و خصوصی، اظهار امیدواری کردند: دیدار امروز زمینه ساز انگیزه بیشتر و فعالیت هوشمندانه، هدفدار و مضاعف همه علاقه مندان به ملت، کشور و نظام شود.

ایشان با تأکید بر لزوم توجه به همت مضاعف و کار مضاعف در کنار جهاد اقتصادی، افزودند: آینده کشور، آینده خوبی است و سابقه تاریخی، میراث فرهنگی، تواناییهای مردمی و ظرفیت های طبیعی ایران، همه مؤید این است که ایران می تواند با کار و تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر مسئولان و مردم به جایگاه والا و شایسته برسد.

در آغاز این دیدار آقایان و خانمها
- اسدالله عسگراولادی - فعال اقتصادی و صادرکننده
- سیدمحمد اتابکی - رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان سیمان
- هاشم نامور - مدیرعامل پالایشگاه نفت بندرعباس
- قاسم نوده فراهانی - رئیس شورای اصناف کشور
- مجید قاسمی - مدیرعامل بانک پاسارگاد
- مجتبی شادلو - رئیس هیأت مدیره اتحادیه باغداران ایران
- حسین قالیباف اصل - مدیرعامل شرکت بورس
- لیلا لاریجانی - مدیرعامل شرکت گسترش انفورماتیک
- محمدرضا جبارزارع - مدیرعامل گروه همگام
- حمیدرضا جمشیدی - رئیس هیأت مدیره شرکت البرز دارو
- ایرج رهبر - رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور
- محمد آرام بنیار - مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امین
- ابوالحسن خلیلی - مدیرعامل اتحادیه تعاونی های دانه های روغنی
- غلامرضا حبیبی - مدیرعامل مؤسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان
- احمدحسن جزنی - نماینده تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان
- عطاءالله آیت اللهی - دبیر شورای رسته آب جامعه مهندسان مشاور ایران
- پرویز رحمتی - رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
- و احمد توکلی - نماینده مجلس شورای اسلامی
به تشریح دیدگاهها، انتقادها و پیشنهادهای خود در زمینه های مختلف اقتصادی پرداختند.

محورهای سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار عبارت است از:
- هدفگذاری بخش خصوصی برای پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات در پنج سال آینده
- ضرورت توجه بیشتر دولت به دیدگاهها و مشورتهای بخش خصوصی
- ناکارآمدی تحریم ها با توجه به افزایش 25 درصدی صادرات در چهار ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
- افزایش بی سابقه تولید سیمان به عنوان یکی از شاخص های عمران و آبادانی کشور
- توجه بیشتر به زیرساختهای صنعتی برای شتاب یافتن روند توسعه
- کاهش کارمزد تسهیلات بانکی ویژه صنایع
- ضرورت توجه به توانایی و ظرفیت اصناف در اجرای سیاستهای اصل 44
- کمک بیشتر دولت به واحدهای تولیدی - صنعتی و کشاورزی
- نگاه تقویت کننده بخش دولتی به بخش خصوصی
- ایجاد زمینه لازم برای رقابت سالم و قانونمند بانکهای خصوصی و دولتی
- مدیریت فشارهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها به بخش کشاورزی
- انتقاد از تعدد مراجع تصمیم گیری درباره مسائل کشاورزی
- پیشنهاد تشکیل شورایعالی فناوری اطلاعات
- لزوم حمایت بیشتر دولت از سرمایه گذاری در فناوریهای نوین
- افزایش ارزش بازار سرمایه به 118 هزار میلیارد تومان در سالجاری
- توجه به ظرفیت اقتصادی شرکتهای دانش بنیان
- پرهیز از تصمیم گیریهای لحظه ای در تعیین تعرفه های اقتصادی
- استفاده از ابزارهای جدید مالی برای استحکام بیشتر زیرساختهای اقتصادی کشور
- تأثیر منفی افزایش قیمت مواد اولیه بر روند تولید
- ضرورت اهتمام بیشتر به بخش تعاونی
- انتقاد از واردات بی رویه، بخصوص محصولات کشاورزی
- ظرفیت بی بدیل کشور برای خوداتکایی کشاورزی
- سرمایه گذاری و اتخاذ تدابیر ویژه برای حل مشکل راندمان پایین آب در بخش کشاورزی و مصارف خانگی
- راه اندازی نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات
- توجه به ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ثروت ملی، اشتغالزایی و ارتقای بهره وری
- و اهمیت مراکز خرد اقتصادی به موازات بنگاههای بزرگ اقتصادی


آمریکا بیشتر نگران رقابت ژئواستراتژیک خود با ایران است تا برنامه

خبرگزاری فارس: اندیشکده آمریکایی رند معتقد است ایران در رقابتی ژئواستراتژیک با آمریکا بر سر خاورمیانه بزرگ‌تر است. مسأله هسته‌ای مهم‌ترین مسأله در ارتباط ایران و آمریکا است، اما مشکل بتوان گفت که تنها دلیل تنش بین این دو کشور باشد.

به گزارش خبرنگار دیپلماسی عمومی و جنگ نرم خبرگزاری فارس، اندیشکده "رند " در بخشی از گزارش "آینده هسته‌ای ایران و گزنیه های سیاسی پیش روی آمریکا " به این نکته اشاره می کند که آمریکا بیشتر نگران افزایش نفوذ ایران و اقتدار این کشور در خاورمیانه و منطقه است که این امر موجب کاهش و تضعیف لابی آمریکا در منطقه خواهد شد و به همین سبب آمریکا برنامه‌ هسته‌ای ایران را بهانه‌ای برای رقابت ژئواسترتژیک با ایران کرده است.

بخش هفتم:

- محروم کردن ایران از دستاوردها: فشار نظامی

آمریکا با به رخ کشیدن نیروی نظامی خود در منطقه می‌تواند به ایران نشان دهد که با سرمایه‌گذاری روی برنامه هسته‌ای‌اش نه تنها امنتیش را تقویت نمی‌کند، بلکه خطراتی نیز متوجه نظام می‌سازد و تردیدهایی بابت حمله آمریکا به زیرساخت‌های هسته‌ای برمی‌انگیزد. وزیر امور خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون، در برخی از اظهارات به چنین سرانجامی اشاره کرده است و مثلا گفته: "به نفع ایران نیست که در منطقه خلیج فارس مسابقه دست‌یابی به سلاح هسته‌ای راه بیندازد، زیرا در این صورت موقعیتش ناامن‌تر از گذشته خواهد شد. ".

* آمریکا می‌تواند سیستم‌های جنگی خود را به آزمایش بگذارد و نیروهایش را در منطقه گسترش دهد تا آسیب‌پذیری تأسیسات زیرزمینی ایران را نشان دهد

جدا از این اظهارات، آمریکا می‌تواند استقرار نیروهای نظامی معمولش، به ویژه نیروهای دریایی و هوایی، را گسترش دهد و آزمایش‌های بیشتری برای سیستم‌های موشکی دوربرد خود در منطقه ترتیب دهد. آمریکا همچنین می‌تواند توانایی‌های نظامی خود را به نمایش بگذارد و از این راه به آسیب‌پذیری تأسیسات زیرزمینی ایران اشاره کند، و مثلاً نیروهای خود را برای حملات نظامی معمولی آموزش دهد؛ پروازهای تجسسی و اکتشافی برای گردآوری اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران ترتیب دهد؛ آزمایش نفوذگر مهمات انبوه خود را با تبلیغات بسیار مورد آزمایش قرار دهد.

* اما احساس تهدید ایران از آمریکا باعث مصمم شدن رهبرانش در ساخت سلاح اتمی می‌شود

با این وجود، گسترش فعالت‌های نظامی معمول آمریکا می‌تواند تأثیر عکس داشته باشد. ظاهراً حضور نظامی گسترده آمریکا در منطقه خلیج فارس باعث شده ایران در مقابل آمریکا بیشتر احساس تهدید کند. نخبگان سیاسی و نظامی ایران از حضور ارتش نظامی آمریکا در عراق، افغانستان و سراسر منطقه خلیج فارس آگاهند. این درک از تهدید، ایران را بیش از پیش به سمت پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش پیش برده که از سال 2003 به این طرف نیز سرعت گرفته است. بااین‌که نخبگان ایرانی تصور نمی‌کنند که حمله آمریکا به ایران به معنی سرنگونی نظام باشد، آمریکا را تهدید نظامی بلندمدتی برای جمهوری اسلامی می‌دانند.

* آزمایش‌های آمریکا روی بمب‌افکن‌های هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیما نشان می‌دهد اصول‌گرایان اشتباه می‌کنند که برنامه هسته‌ای را متضمن امنیت ایران می‌شمارند

دولت ایران نیز از قدرت هسته‌ای کلان آمریکا، از جمله موشک‌های بالیستیک قاره‌پیما و موشک‌های بالیستیک دریایی آگاه است. با استفاده از آزمایش‌های آمریکا روی بمب‌افکن‌های هسته‌ای و هواپیماهای جنگی دومنظوره در منطقه می‌توان تأثیر روانی بیشتری بر تصمیم‌گیران سیاسی و نظامی ایران داشت. چنین فعالیت‌هایی نظریه اصول‌گرایان را مبنی بر این‌که برنامه هسته‌ای ایران امنیت این کشور را بیشتر تضمین می‌کند زیر سؤال می‌برد. اما در عین حال می‌تواند باعث شود ایران بیش از پیش احساس آسیب‌پذیری کند و به برنامه‌های هسته‌ای‌اش سرعت ببخشد.

* نمایش نظامی فاصله گرفتن از هدف اوباما مبنی بر اتکا کمتر بر سلاح‌های هسته‌ای برای امنیت ملی است

از طرف دیگر، این فعالیت‌ها، فاصله گرفتن از هدف دولت اوباما مبنی بر اتکا کمتر آمریکا بر سلاح‌های هسته‌ای در راهبرد کلی امنیت ملی‌اش است و می‌تواند بر متحدان آمریکا در منطقه که نگران اتحاد نزدیک با آمریکا هستند نیز تأثیر عکس بگذارد.

- انگیزه‌بخشی:
تا جایی‌که پیشرفت ایران در ساخت سلاح هسته‌ای به دلیل حس آسیب‌پذیری و ترس این کشور برای بقای نظام باشد، می‌توان با دادن انگیزه‌هایی آن‌ها را از ساخت سلاح هسته‌ای منصرف ساخت.

* پشتیبانی از مشروعیت سیاسی نظام ایران و جای دادن ایران در فعالیت‌های منطقه‌ای آینده خلیج فارس، لغو برخی تحریم‌های اقتصادی، و اجتناب از اظهارات منفی از جمله اقدام‌های مثبت است

آمریکا می‌تواند از سیاست‌های گذشته خود بازگردد و اقداماتی دیپلماتیک برای پشتیبانی از مشروعیت سیاسی نظام ایران بکند و قدم‌هایی برای جای دادن ایران در فعالیت‌های منطقه‌ای آینده خلیج فارس بردارد. از لحاظ اقتصادی نیز آمریکا می‌تواند برخی تحریم‌های اقتصادی را لغو کند (مثلاً دارایی‌های مالی ایران در آمریکا را آزاد سازد و محدودیت فروش قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری به ایران را بردارد). آمریکا می‌تواند اظهارات منفی خود درباره آینده هسته‌ای ایران و به شکل غیرمستقیم، نظام، را به این شکل اصلاح کند که از عبارت "تمامی گزینه‌ها هنوز روی میز است " اجتناب ورزد. این اقدامات بر حس نظام ایران از تهدید خارجی تأثیر مثبت خواهد داشت و احتمالاً موقعیت اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران عمل‌گرا را در مذاکرات سیاسی داخلی ارتقاء بخشد.

* دشواری ارتباط با ایران به این دلایل است: نظام بخشی از مشروعیتش را از مخالفت با استیلای آمریکا گرفته و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2009 سیاستمداران میانه‌رو از صحنه دور شده‌اند و ایران در رقابتی ژئواستراتژیک با آمریکا بر سر خاورمیانه است

اما گفتگو و ارتباط با نظام فعلی ایران در گذشته بسیار دشوار بوده است. جمهوری اسلامی بخشی از مشروعیت داخلی خود را از مخالفت با "استیلای " آمریکا به دست آورده است. رهبر معظم ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، از جمله آشکارترین مخالفان ارتباط یا همکاری با آمریکا بوده است. مضاف بر این، فرماندهان اصول‌گرای سپاه پاسداران هم نسبت به انگیزه‌ها و اهداف آمریکا در مورد جمهوری اسلامی تردید دارند. انتخابات ریاست‌جمهوری ماه ژوئن سال 2009 ایران و نظامی شدن سیاست ایران به دست سپاه پاسداران ارتباط با ایران را دشوارتر ساخته، زیرا سیاست‌مداران میانه‌روتری مانند خاتمی، موسوی، کروبی، و حتی رفسنجانی نیز به شدت به حاشیه رانده شده‌اند. علاوه بر این، ایران در رقابتی ژئواستراتژیک با آمریکا بر سر خاورمیانه بزرگ‌تر، از افغانستان تا عراق و کشورهای کرانه شرقی مدیترانه، درگیر است. مسأله هسته‌ای مهم‌ترین مسأله در ارتباط ایران و آمریکا است، اما مشکل بتوان گفت که تنها دلیل تنش بین این دو کشور باشد.

* توسعه‌طلبی ایران به شکل نفوذ در عراق و تشکیل نماینده‌های نیابتی حماس و حزب‌الله انگیزه‌های مثبت را از آمریکا گرفته است

پشتیبانی سیاسی مشخصی هم از این انگیزه‌های آمریکا صورت نمی‌گیرد. در سی سال گذشته، ایران همواره دشمن منافع آمریکا در خاورمیانه و فراتر از آن فرض می‌شده است. ایران را به شدت کشوری توسعه‌طلب می‌بینند که به ویژه به دلیل نفوذ این کشور در عراق و "موفقیت " نماینده‌های نیابتی آن در لبنان و فلسطین است. بنابراین، پیگیری ساخت سلاح هسته‌ای در جمهوری اسلامی تنها با هدف محافظت از امنیتش دیده نمی‌شود، بلکه راهبردی برای گسترش دسترسی ایران در خاورمیانه است. به علاوه، بخش بزرگی از نهاد سیاست خارجی آمریکا درگیری ایران با آمریکا بر سر مسأله هسته‌ای را سیاستی برای "خرید زمان " جهت پیشبرد برنامه هسته‌ای می‌داند.

- نتیجه‌گیری:

* آمریکا برای پیشبرد راهبرد منصرف‌سازی بایستی به نقش سلاح هسته‌ای در امنیت ملی ایران، نظر اصول‌گرایان درباره نظام، و دشواری تأثیر بر مذاکرات داخلی را مد نظر داشته باشد

علیرغم سیاست‌های فراوانی که آمریکا در اختیار دارد، این کشور با چالش بزرگی جهت منصرف ساختن ایران از ساخت سلاح هسته‌ای روبه‌روست و در این راستا بایستی دید سلاح هسته‌ای چگونه منافع امنیت ملی ایران را تأمین می‌کند؛ نظر اصول‌گرایان درباره‌ نظام فعلی ایران چیست؛ و دشواری شکل دادن بحث و جدل‌های داخلی در ایران تا چه حد است.

* آمریکا بین دو گزینه سرگردان است: استفاده از نیروی نظامی و هسته‌ای و اجتناب از به وجود آوردن محیط تهدید

تحریم‌های هدف‌مند فرصت بالقوه‌ای برای تأثیرگذاری بر مذاکرات داخلی عرضه می‌کند، اما در بلندمدت. لغو برخی از تحریم‌های اقتصادی در بازداشتن ایران از اعلام آشکار توانایی هسته‌ای در صورت دست‌یابی به آن مفید است. برای آمریکا دشوار است که بین دو نوع از سیاست‌های خود توازن برقرار کند: استفاده از نیروهای نظامی معمول و هسته‌ای برای نشان دادن هزینه‌ها به ایران و اجتناب از به وجود آوردن محیط تهدید که هدف منصرف‌سازی آمریکا را کم‌بها سازد.

* دشواری امتیاز دادن به ایران به دلیل ماهیت رابطه این دو کشور و باور بسیاری از آمریکایی‌ها مبنی بر تأثیر عکس این سیاست روی ایران است

حتی انگیزه‌بخشی به ایران برای توقف ساخت سلاح هسته‌ای از دیگر سیاست‌ها دشوارتر است، که این هم به دلیل ماهیت رابطه ایران و آمریکا و باور بسیاری از آمریکایی‌ها مبنی بر این است که امتیاز دادن در نفوذ بر محاسبات ایران در برنامه هسته‌ای اثر عکس دارد.قهوه تلخ و فرماسونری3

 

در اول این مطلب یادآوری کنم تمامی این اتفاقات به احتمال زیاد اتفاقی است و کسی قصد فرماسون بودن مهران مدیری رو نداره!البته این مطلب رو باید از خود شخص مهران مدیری پرسید با تشکر از وبلاگ www.vavp.blogfa.comامیدوارم این مطلب رو کامل بخونید و تامل کنید
با تشکر
زی زی کوچولو

در قسمت های قبلی این مطلب ( قسمت 1 . قسمت 2 ) مطالبی درج شد که برخی احتمالات را در باب نفوذ احتمالی ! تفکر فراماسونری و آرماگدونی در سریال قهوه تلخ را نشان میداد .

بعد از انتشار قسمت دوم مطلب، در این وبلاگ و بازتاب معقول آن سیل نظرات مخالف به سوی این وبلاگ سرازیر شد که همین دلیل، منجر به انتشار پیش از موعد قسمت سوم گردید . در این میان به دلیل رهایی از نظرات خسته کننده برخی از دوستان منتقد، شیوه نگارش این مطلب را تغییر دادیم که البته معقولانه بود قسمت های دیگر رانیز اینگونه ویرایش میکردیم .

دکترین (سخن استراتژیک ) یک استراتژیست به نام ژوزف نای :

در رسیدن به هدف زمانی موفق هستین که طوری عمل کنید که هنگامی که طرح توسط عده ای برملا شد؛ مردم بگویند "مگر میشود این کار، کار دشمن باشد " آن موقع است که شما در اجرای طرح موفق بودید. 

چند آیه از قرآن :

وَمَا یَسْتَوِی الْأَعْمَى وَالْبَصِیرُ ?فاطر/??? «آیا انسان کور با بصیر یکی است ؟»

وَمَا یَسْتَوِی الْأَعْمَى وَالْبَصِیرُ ...?غافر/??? «آیا انسان کور با بصیر یکی است ؟»

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ ?انفال/??? :  بدترین موجودات در نزد خداوند کسانی اند که کر و لال اند ، آنان که عقلشان را به کار نمیگیرند.

----------------------------------------------------------------------------

از وبسایت " یادداشت های یک خبر نگار " : 

 " ...به خاطر دارم در مقطعی که به عنوان عضوی از شورای بررسی طرح های ترکیبی در خدمت حاج اقا پورمحمدی فعالیت می کردم .. همواره به ما توصیه می شد : طرح هایی رو تصویب کنید که صرفآ برای سرگرمی نباشد . بلکه مخاطبان چیزی گیرشون بیاید .. اما وجدانآ شاهدید که چه ابتذال هایی به نام طنز به خورد مردم داده می شود .. ! چرا راه دوری برویم .. وقتی در یکی از مطالبم به مرام نداشته ای که مدیری از ان دم می زد اشاره کردم ، خیلی ها گلو پاره کرده و با انواع توهین ها گفتند .. او خنده به خونه های ما می اورد ! و شما حق نداری به او خرده بگیری .. ! بله درد این جاست که به بهانه نیاز به همین خنده ها ، هر ابتذالی رو برای سرگرمی می پذیریم .. ! و هر شخصی که بتواند بیشتر ما رو خندانده و یا سرگرم نماید از وی بت می سازیم .. تابویی که انتقاد به او با واکنش های عصبی طرفدارنش مواجه می شویم .. و این جاست که دشمن از فقر فرهنگی این جماعت استفاده کرده و خیلی راحت المان های مخوف ترین فرقه های ضد بشری یعنی " فراماسونری " رو به خورد ملت می دهد ! ...  +

در قسمت اول و دوم مطالبی را منتشر کردیم که بعد از بررسی های فراوان متوجه شدیم که همه ی آن ها اتفاقی بوده اند ! مثلا در نشان دادن دو ستون و نشان درجه 3 ماسونی در زمان مذکور، نشان ستاره صهیون در قالب سایه بر روی دیوار . نشان بز در سریال های قبلی این گروه . به تصویر کشیدن ستون های ماسونی ، همه و همه اتفاقی بوده و احتمالا نگارنده مطلب توهم توطئه داشته ! 

به هر حال احتمال یک در ملیارد هم خود یک احتمال است . هرچند که وقوع آن بسیار ضعیف به نظر میرسد . بنابر این فرض اتفاق برای همه این رویداد ها جایز است و یقینا (!!!) هم اتفاقی بوده است


عکس روی کاور مجموعه هفتم قهوه تلخ که به طور کاملا اتفاقی، دو نفر از بازیگران، فقط چشم چپشان نمایان است . این که نماد چشم چپ به چه معناست در قسمت دوم به آن پرداخته شده است . 

----------------------------

 

در این تصویر یکی از بازیگران که به به دلیل فریب خوردن از دست کاراکتر "بلوتوث" به زمین افتاده، در حال بیهوشی کلماتی رامیگوید که به طور کاملا اتفاقی، این کلمه شباهت بالایی به کلمه " کابالا " دارد. (این نشان رو چند نفر از محققین نیز تایید کرده اند) . این اتفاق در قسمت نوزدم افتاده است که البته کاملا اتفاقیست ! 

اما کابالا چست ؟ کابالا به بیان ساده، پدربزرگ تفکر فراماسونری است . که در واقع تفکر فراماسونری، اکثر نماد ها و عقاید خود را از کابالا گرفته است . 

----------------------------

 

در یکی از پلان ها در یکی از قسمت ها به طور کاملا اتفاقی در دقیقه 13 و ثانیه 11 ،تصویر از دو ستون، گرفته میشود که اگر فرض کنیم که طراحی ستون ها ماسونی نیست اما چه جالب است که در چه دقیقه ای اتفاق می افتد . اعدادی که برای فراماسون ها و گردانندگان اصلی آن یعنی یهودیان منحرف، اعدادی مقدس است . 

چرا 11 و 13 برای یهودیان منحرف (گردانندگان فراماسونری ) مقدس است ؟ 

عدد 11: 

 

آنان معتقد اند که در ابتدای ورودی معبد سلیمان دو ستون یکی به رنگ سفید و دیگری به رنگ قرمز قرار داشته است و حال اگر این دو ستون را در کنار هم بگذاریم میشود دو تا 1 و این دو تا 1 در کنار هم عدد 11 را تشکیل میدهند. نام این دو ستون بوآز و جاشین است . در واقع این دو ستون دروازه وردی جن ها به دنیای انسان هاست . 

 

عدد 13 چرا مقدس است ؟ 

. در زمان یکی از پادشاهان ایرانی -احتمالا- خشایار شاه، در آن زمان قرار بوده که به روم حمله بشود. یکی از وزرا یا نزدیکان شاه، گوشزد میکند که کشور الان نیاز به حمله به روم را ندارد و شاید امپراتوری تضعیف شود و شاه نیز قبول میکند که حمله نکند. اما یهودیان چون با رومی ها دشمنی داشتند و دشمن دیرینه یکدیگر بودند؛ میخواستند که شاه به روم حمله کند. برای این کار طی نیرنگی به شاه نزدیک شدند و پس از خوراندن شراب به شاه در روز 12 فروردین، حکم قتل 77 هزار ایرانی که مخالف یهودیان دربار بودند را از شاه گرفتند و روز 13 فروردین حکم را اجرا کردند. به خاطر همین است که 13 برای ایرانی ها نحس است و به همین دلیل 13 از اعداد مقدس آنان شد چرا که آن دو نفر یهودی در روز 13 خدمت بزرگی به قوم یهود کردند که البته قبر این دونفر هم اکنون در همدان است و در پروژه از نیل تا فرات اسرائیل، میخواهند این قسمت از ایران را جدا کنند چرا که مقدس ترین مکان بعد از اورشلیم، همین منطقه درهمدان است.

----------------------------

 

این تحلیل جالب رو یکی از بازدید کنندگان برای ما فرستادن که جای تامل داره . اما قبلش بگم که اتفاقیه ها!

"سلام 
خسته نباشید
با توجه به نقدی که بر قهوه تلخ نوشتید خواستم دیدگاهی شخصی را برایتان بازگو کنم : 
 در برخی قسمت های این مجموعه بابا شاه در انی می میرد و کافی است فردی پیدا شود تا چند بار در صورتش فوت کند تا این پیرمرد جانی دوبار بیابد ( ناگفته نماند که هربار به هنگام روی دادن چنین اتفاق حتما براین موضوع تاکید میشود که وی مرده و با انجام دادن این فعل حتما زنده خواهد شد ) مرا به یاد معجزه ی حضرت عیسی (ع) می اندازد که با دم مسیحایی خود در مرده می دمیدند و مرده حیات مجدد می یافت لازم به ذکر است که میدانیم امام زمان (عج) به هنگام ظهور با خود میراث تمامی پیامبران را به همراه دارند
."

ولی ما معتقدیم این کار اتفاقی (!) با اون معجزه عیسی (ع) تقارن دارد . 

----------------------------

در هنگام ورود کاراکتر "بلوتوث" به داستان، وی شعری میخواند که بسیار عجیب است . که چه قدر جالب است که یک یونانی چنین شعری را درباره مشرق و سرزمین امن و موعود میخواند : 

 

سرزمین امن و قرار ؟ پرندگان مهاجر ؟ . چقدر جالب و اتفاقیه که این جملات ما را به یاد رژیم اسرائیل می اندازد . که مردمانش مهاجرانه به آنجا رفتند . البته این فقط یک تحلیل است نه تعمیم و همه میدانیم که اتفاقی است . 

----------------------------

 

در هنگام ورود کاراکتر بلوتوث به داستان وی به یکی از بازیگران، یک زیتون میدهد . چقدر جالب است که زیتون (اگر اشتباه نکنیم )عبری آن همان "موسی" (ع)، پیامبر قوم یهود میشود  . و به طور اتفاقی زیتون در پشت دلار های آمریکا به شکل جالی به کار رفته مثلا در پشت یک دلاری در سمت راست 13 برگ زیتون دیده میشود. البته تا آنجا که بررسی کردیم در طرح های قدیمی هیچ کدام از تاج هایی که سزار های یونانی بر سر میگذاشتند میوه زیتون نداشت شاید هم ما ندیدیم ! 

 

 

----------------------------

در پلان های متعدد این سریال کاراکتر بلوتوث مدام دست راست خود را به بالا میبرد که بسیار بسیار اتفاقی با یاد واره جرج واشنگتن (ماسون اعظم که دارای نشان 33 ماسونی بود ) در آمریکا تقارن دارد . البته خود مردم آمریکا هم از دیدن این یادواره در هنگام رونمایی تعجب کردند. 

 


و آدم تعجب میکنه که چقدر جالب و اتفاقی است که یادواره جرج واشنگتن هم با مجسمه بز بافومت شباهت بالایی دارد : 

 

این  شباهت را در خود وبسایت های انگلیسی زبان هم بررسی کردن  بسیار جالب و قابل تامل بود  . اما اونم اتفاقیه

(ضمیمه 1389/10/26)

یکی از دوستان محقق خواستن که این عکس در مطلب درج بشه که البته اتفاقیه . 

این تصویر نماد حالت ایستادن ماسون های اعظم (آنان که درجه 33 دارند) است این فقط یه نکته بود حالا واقعا چه ارتباطی داره ؟ هرکس خود میداند. و البته حتی اگر هم ارتباط داشته باشد کاملا اتفاقی است . 

 

----------------------------

یکی دیگر از سخنان اتفاقی و جالب کاراکتر بلوتوث سخنانی که در باب کشتن افراد میزند : 

 

 

چقدر واقعا جالب و اتفاقی است که تنها کسی که از آغاز خلقت تاکنون چنین کاری کرده کسی نیست جز شیطان ! و بسار جالب است که در هنگامی که بلوتوث میخواهد از کاخ برود؛ او میگوید من رو هرگز با این ها مقایسه نکن من از همه این ها بدترم ! . 

----------------------------

 

انگار مسائل جالب در این سریال تمامی ندارد. دریکی از پلان ها، به طور کاملا اتفاقی در دقیقه 13، بلوتوث به یکی از بازیگران میگوید که بند پشت لباس من رو ببند. هنگامی که کاراکتر مذکور در حال بستن بند است یک نشانی شبیه هلال در پشت بلوتوث میبیند که این نشان، علامت فردی است که قرار است این مملکت رو به اوج اقتدار خودش برساند  . چقدر اتفاقی این حرکت به امام زمان (عج) تشابه دارد که بر روی صورت خود یک خال دارد و قرار است بیاید تا جهان را از دست ظالمان خارج سازد . چه قدر اتفاقی!!!

----------------------------

 

و باز هم چقدر اتفاقی، هنگامی که بلوتوث از یکی از نگهبانان نامش را میرسد وی میگوید که نامش "داوود " است . بعد بلوتوث در هنگامی که سر به آسمان دوخته است میگوید " چه اسم زیبایی " و بسیار جالب است که در زمان 22:22 اتفاق می افتد. 

اما داوود کیست ؟ داوود همان پیامبری است که فراماسون ها به آن پادشاه میگویند و حتی نام یکی از شهر هایشان را به این نماد گذاشته اند. مثلا تا به حال تعجب نکردید که واشنکتن دی سی (Washington DC) دی و سی آخر به چه معناست ؟ به معنی "David Capital " یعنی پایتخت داوود است . 

و عدد11 (مقدس ترین عدد) وضرایب آن هم از مهم ترین اعداد فراماسون هاست و اون رو به کار میبرن مثلا :

جنگ 22 روزه غزه 

-جنگ 33 روزه لبنان 

-اسرائیل در مدار 33و 33 شمالی قرار دارد 

-آفریقای جنوبی در مدار 33 و 33 جنوبی قرار دارد.( به بازی های جام جهانی در این منطقه که البته نماد های ماسونی در آن به کار رفته است توجه کنید) 

-انداختن بمب هیراشیما در مدار 66(33+33) و 33 

-حمله نظامیان آمریکایی در اوایل انقلاب در طبس در مدار 33 درجه ( جالب اینجاست که بسیاری از فرمانده های آمریکایی صحرای سمنان را برگزیده بودند اما چون طبس در مدار 33 بود ترجیه دادند درآن منطقه فرود آیند)

-منطقه برمودا که لژهای ماسونی زیادی آنجاست در مدار66 و 33 قرار دارد. 

-در نظام فراماسونری که عموما در غرب حاکم است هیچ فردی به قدرت نمیرسد مگر این که فراماسون باشد و البته روئسای جمهور ضد فراماسونری کشته میشوند. مانند : 

    - کشته شدن آبراهام لینکلن در صندلی شماره33 تئاتر 
    - کشته شدن جان.اف.کندی در شهر دالاس ایالت تگزاس در مدار 33 درجه

چقدر اتفاقی!!!!!! 

----------------------------

در قسمت 15 در دقیقه 18 کاراکتر برزوخان عدد 911 را به کار میبرد. چقدر جالب چه اعدادی .و چقدر جالب است که در حادثه کاملا اتفاقی یازدهم سپتامبر این حادثه در روز 9 و ماه 11 انجام شد و دقیقا چه قدر اتفاقی 911 روز بعد انفجارات مادرید اتفاق افتاد و واقعا اتفاقی در نهمین سالگرد ماجرای فروریختن برج های منهتن، قرآن سوزی های متعددی انجام پذرفت . چقدر اتفاقی .

 

چرا 9 مقدس است ؟ 

 

در افسانه های ماسون ها آمده است که" هیرام " معبد سلیمان (از نظر یهودیان فراماسون، حضرت سلیمان پیامبر نبوده بلکه جادوگر بوده و به او شاه سلیمان می گفتند) را ساخته است. درواقع ناظر بر ساخت معبد بوده است. عده ای (به دلیل نگفتن چند اسم رمز) هیرام رامیکشند و بدن او را قطعه قطعه میکنند. در همین میان، 9 ماسون قطعه های بدن هیرام را به هم میچسبانند و هیرام زنده میشود و به همین خاطر عدد 9 برای ماسون ها مقدس میشود . و تحلیل دیگری که 9 را مقدس میکند این است که عدد 9 کنایه از معجرات 9 گانه موسی (ع) است . که نشان درجه ماسونی هم کنایه از دست نورانی موسی است، هنگامی که آن را در لباس خود میکرد. 

----------------------------

« سمت راست تصویر آنتوان زندر لاوی موسس شیطان پرستی نوین و کلیسای شیطان »

 

یکی از بازدید گنندگان در رابطه با استفاده از "مار " در سریال مرد دوهزار چهره و فیلم "همیشه ای یک زن درمیان است" اشاره کرد که به طور اتفاقی آقای مدیری ،در اون سریال ها به ایفای نقش پرداخته است . 

چرا مار برای ماسون ها مقدس است ؟ 

آنان مقعتقد اند، هنگامی که شیطان از بهشت رانده شد در دهان مار قرار گرفت و وارد بهشت شد و توانست انسان را فریب دهید و به همین دلیل شیطان به مار خیلی مدیون است . و فراماسون ها چون غیر مستقیم از خود شیطان تبعیت میکنند، این نماد را به خاطر احترام به پادشاهشان (شیطان ) به کار میبرند . 

 

ضمیمه (1389/10/23) : 

در ایمیلی  یکی از خوانندگان محترم وبلاگ مطالبی را فرمودند که جا داره اینجا ذکر کنیم . البته قبلش باز بگم همه تحلیل ها و تعبیر ها و تفسیر ها ی بالا و پایین همه و همه اتفاقی اند !

 

 

 

گوشه ای از نامه : 

 

 

"

بسم الله ارحمن الرحیم

 


سلام

چند روز پیش برای وبلاگتون (علم برای زندگی) کامنت گذاشته بودم... فرمودین درباره ی نقاشی رنه ماگریت که روی دیوار اتاق نشیمن نقطه چین بود بیش تر براتون توضیح بدم
حقیقتا من فقط برای خودم جای سوال بود همیشه که چرا این نقاشی رو به دیوار نصب کردند؟ و در این چند وقته ی اخیر بیش تر حساس شدم به این موضوع و هر چقدر بیش تر دقت میکنم توی فیلم های مختل میبینم که از سیب استفاده های مختلفی کردند: توی فیلم رمز داوینچی رمز اون راز نگه دار اپل (سیب) است! و تو خود فیلم هم میگه کلیسا نمی خواست راز درون این وسیله فاش شود وقتی هم که نیوتن درباره جاذبه ی زمین صحبت می کند؛ کلیسا باهاش مخالفت میکنه چون نیوتن در اثر خوردن یه سیب به سرش به این قانون پی میبره... آخر فیلم آگاهی هم که کل زمین نابود میشه و فقط دو تا بچه زنده می مونند... آخرین صحنه ی فیلم نشون میده که این دو تا بچه توی گندم زاری در حال دویدن هستند و دارند به سمت یه درخت سیب می روند...! (که البته این مسقیما به داستان آدم و حوا اشاره دارد!)

و توی آواتار هم که آقای رائفی پور اون درخت خونه و یا به اصطلاح هوم ثری رو نماد درختی می دونند که آدم ازش سیب خورد... و بعد از این ها هم می رسیم به نقاشی رنه ماگریت این نقاشی عکس یه مرد را نشان می دهد که به جای اجزای صورتش یه سیب در مقابل چهره اش کشیده شده است و معلوم نیست هدف ماگریت از اینه چه بوده؟! و چون اسم نقاشی رو گذاشته پسر خدا و این نقاشی رو به عنوان تصویری از خودش به جا گذاشته... تا خدودی کنجکاو کننده است... و جالب تر اینکه کمپانی اپل یه سری از گوشی ها و نوت بوک هاش رو با اسم ماگریت و تصویر روی آن ها رو تلفیقی از نقاشی اصلی و لوگوی همین شرکت (سیب خورده شده) کشیده است...

  اما نکته مورد توجه درباره مهران مدیری... من تو سایت های مختلف جستجو کردم و خب اکثرا موارد بز شب های برره و خود واژه ی برره که در آیه 16 سوره عبس هم ذکر شده، چال اسکندرون ، پول های پخش شده بعد از پایان سریال، یاس منگولا که اسم بز بود و همین طور مار خونه ی مهران مدیری در مرد دو هزار چهره و موارد بحث بر انگیز قهوه تلخ را ذکر کردند ! اما خب اگه بخواهیم همین طور دقیق شیم می تونیم خیلی چیز های دیگر رو هم پیدا کنیم به این چند مورد هم دقت کنید:  1. ستاره پنج پری که روی سنگ اوپن آشپزخانه (پاورچین) بود 2. آواز 666 سه تا 6 داره... 3 .صاعقه ای که توی شب های برره به مهران مدیری اصابت کرد و شخصیتش رو تغییر داد 
یکی از دوستان تو سایت بیداری اندیشه نوشته بودند که ابجد واژه ی نخود که در برره به صورت های مختلف مرد استعمال قرار می گرفت 660 و نزدیک به 666 است.... 
دیشب که داشتم کار تازه لو رفته ی آقای مدیری رو میدیدم باز هم عکس بز را نشان دادند و امروز هم تو مجموعه 11 قهوه تلخ که دقت کردم به نظرم فیلم برداری از نمای خارجی کاخ هم که قبلا به وفور نمایش داده می شد؛ در قسمت جدید دچار کشیدگی تصویری شده بود طوری که ستون ها و قسمت های زیرین آن به گوشه ها رفته بود خیلی به چشم نمی خورد...
 نمی دونم آیا واقعا این ها با هدف این طور به نمایش گذاشته شده اند یا کاملا تصادفی بوده... اما من هنوز هم مدیری رو متهم نمیکنم! 


در پناه حق

التماس دعا "

نویسنده vavp : 

در مورد این عکس برای من هم سواله که چرا چنین عکسی رو در سریال به کار بردن ؟ اگر اشتباه نکنم این عکس در تیتراژ پایانی سریال هم در پس زمینه قرار میگرفت  . 

در مورد سیب هم نکات جالبی نهفته ، همون طور که شما هم فرمودین، سیب هم از جمله میوه های مقدس فراماسون هاست چرا که معتقد اند که انسان به واسطه خوردن سیب بود که از بهشت رانده شد . و در همین میان ستاره پنتاگرام یا پنج پر هم مقدس میشود چرا که اگر سیب افقی بریده شود نماد ستاره پنج پر ماکلا آشکار است . اما در مورد نیوتون ، نیوتون که بود ؟ آیزاک نیوتون ؟ یا همون اسحاق نیوتن ؟ بله اونم یهودی بود  و برای پیشبرد اهداف یهود این طور بیان کرد که جاذبه را به واسطه سیب کشف کرده (واقعا مسخره نیست ؟ ) 

و حالا میفهمیم چرا لوگوی شرکت اپل باید یک سیب خورده شده باشد چرا که انسان به واسطه خوردن یک سیب بود که از بهشت رانده شد و اکنون در دنیای کنونی (البته برخی از انسان ها) درخدمت شیطان است . 

درمورد نام اون تابلو هم همون طور که شما فرمودین بسیار جالبه که اسمش "پسر خداست " اون هم نقاشی که اجزای صورت اون فرد یک سیبه . که البته همششششش اتفاقیه . 

---------------------------------------------

(ضمیمه 1389/10/29)

نقدی بسیار جالب : 

 

 

مستشار الملک یا محمد علی فروغی؟؟؟؟؟

نکته ی بعدی لقب این دو نفر است: محمد علی فروغی معروف به ذکاءالملک و نیما زند کریمی (سیامک انصاری) معروف به مستشار الملک میباشد!

ادامه را اینجا ببینید 

.

 

.

چشم دل باز کن که جان بینی / آن چه نادیدنیست آن بینی 

.

چرا فراماسون ها نماد گرایی میکنند ؟

برای درک بهتر از این مثال استفاده میشود برای ظهور امام زمان (عج) نشانه هایی هست. وقتی انسان نشانه های ظهور را میبیند؛ عقل حکم میکند که ظهور نزدیک است .

این نکته را در ذهن داشته باشید در تعابیر اسلامی خروج دجال برابر است با ظهور مسیح(مسیح دروغین)از دید ماسونها . بنابر این اگر ما فراماسون را همان دجال بدانیم این استدلال در ذهن ما ایجاد میشود که باید برای ظهور مسیح دروغین (خروج دجال) نشانه هایی باشد .اما ظهور امام (عج) با ظهور شیطان فرق میکند آنان در حال ساختن ظهور مسیح دروغین اند کما این که نشانه های ظهور امام (عج) به واسطه ی تحرکاتی ایجاد میشود نه این که انسان آن را بسازد .

آنان در حال قرار دادن نشانه های مسیح دروغین(دجّال) اند که نشان دهند ظهور مسیح دروغین نزدیک است . و به همین ترتیب انسان به ظهور مسیح دروغین ایمان می آورد چراکه نشانه های او را در همه جا دیده است .


قهوه تلخ و فرماسونری2

هر چه محققین خواستند در برابر سریال قهوه تلخ و نماد گرایی فراماسونری سکوت کنند؛ با انتشار قسمت های دیگر این سریال، سکوت دربرابر آن آسان نبود. چر که هر چه میگذشت نماد گرایی در این سریال بیشتر میشد. هرچند در این سریال متلک های سیاسی بسیاری نهفته است اما ما به آن به دلیل بررسی از دید فراماسونری نمیپردازیم .

در قسمت قبلی این مطلب 2 نماد طراحی لژ فراماسونری و نماد درجه 3 ماسونی را بررسی کردیم . 

اما دوستان نکته ای بسیار ظریف را در نماد " نشان درجه 3" گفتند  که آن اتفاقی نبودن آن را ثابت میکند . 

 

تصویر جناب سیامک انصاری که در حال نشان دادن نظام درجه 3 ماسونیست؛ در قسمت 9 و در دقیقه 33 اتفاق می افتند. همن طور که میدانید 9 و 33 از اعداد مقدس ماسون است . واقعا آیا نشان دادن 3 نماد و اعداد فراماسونری در این سریال شک ما را بر نفوذ تفکر فراماسونری در این سریال بیشت نمیکند ؟ 

.

به کارگیری ستاره 6 پر ( هگزاگرام - hexagram) یا ستاره صهیون که از ستاره های مشهور فراماسون هاست . این ستاره بنابر نظر محققین ( از جله علی اکبر رائفی پور ) از قرن 7 وارد آیین یهودیت شده . این ستاره از ستاره های مهم در جن پرسی و پرستش شیطان است . به طوری که تفاسیر متعددی از این ستاره در آیین فراماسونری شده است :

 

 در قسمت اول این تصویر دوربین مدام از سمت این ستاره 6 پر به جای دیگر تصویر کشیده میشود. نکته اینجاست که هر شکل 6 پری ، ستاره 6 پر نیست . اما نکاتی در قسمت اول این تصویر نهفته که بسیار جالب است :

محل فیلم برداری این سریال در کاخ نیاوران است . تارخچه ای کوتاه ای کاخ نیاوران :
"عملیات احداث این کاخ به دستور محمدرضا پهلوی در سال ????آغاز گردید و با وقفه‌ای که در ساخت آن پیش آمد در سال ???? به اتمام رسید و به محل سکونت محمدرضا پهلوی و خانواده اش اختصاص یافت."

اما محمد رضا پهلوی کیست ؟ وی یکی از ماسون های یکی از لژهای ایران است .بنابر این چون یک ماسون است و پادشاه ایران است باید محل سکوت وی دارای شاخصه های ماسونی باشد.

اما نکته اینجاست که چرا کارگردان سریال قهوه تلخ باید محل فیلم برداری را جایی اعلام کند که آن محل دارای شاخصه های ماسونی است . و اگر هم مجبور هست چرا باید از این نماد ها به طور مداوم تصویر برداری کند ؟ 

در قسمت دوم این تصویر هم ستاره 6 پر یا صهیون در گوشه دیوار که با سایه ترسیم شده است دیده میشود. 

--------------------

باز هم ستاره 6 پر ، اینبار در انگشتر یکی از شخصیت های فیلم . عموما وقتی چند نماد قطعی در یک فیلم دیده میشد، دیگر نماد های مشکوک هم بیشتر جلوه میکند. :

 

--------------------------------

نماد تک چشم در سریال قهوه تلخ. تک چشم ( چشم چپ) یکی از نماد های فراماسون هاست که تفاسیر متعددی از آن شده اما یکی از تفسیر های جالب از تک چشم این گونه تبیین شده است :

". در زمانی که حضرت ابراهیم قصد داشت اسماعیل را قربانی کند شیطان بارها او را وسوسه کرد و قصد داشت وی را از این کار منع کند و ابراهیم به سمت او سنگ میزد و آخرین سنگ به چشم راست شیطان خرد و چشم راست شیطان کور شد. بنابراین به کار بردن نماد چشم چپ به احترام پادشاه آنان یعنی شیطان است"

در این سریال نماد تک چشم (چشم چپ) را در جای جای سریال میتوان مشاهده نمود : 

 

 

 

و در کارکتر دواءالملک : 

 

 

------------------------------

و جالب ترین جای مطلب این که دوربین در قسمت های مختلف به ستون های ماسونی کاخ کشیده میشود اما در چه زمانی ؟ در قسمت 27 (9=2+7) و در دقیقه 33 تصویر بر روی ستون هایی که یا طراحی لژ های ماسونی ساخته شده است کشیده میشود. باز هم دو نماد 9 و 33 را در سریال قهوه تلخ مشاهده شد

 

 

اما این ستون ها چه ستون هایی هستند ؟ این ستون ها دقیقا شاخصه های ستون های ماسونی را دارند که در لژ ها استفاده میشود . 2 ستون ماسونی کنایه از 2 ستون معبد سلیمان است که فراماسون ها معتقد اند که در ابتدای ورودی معبد سلیمان 2 ستون قرار داشته و البته چند تفسیر دیگر هم از این دوستون میشود که در این جا به آن اشاره نمیکنیم .برای نمونه این تصاویر را نگاه کنید : 

 

 

و این تصویر : 

 

 

یکی از جالب ترین عکس ها ، تصویر کارگردان است که در کنار ستون ماسونی ایستاده .(البته این تصویر در چند قسمت تکرار میشود ). فعلا به دلیل برخی شرایط از تفسیر نام کاراکتر "بلوتوث" چشم پوشی میکینم : 

 

در سمت چپ این تصویر، سر یکی از اسطوره های تاریخ  بر روی یک ستون ماسونی و در سمت راست  هم جرج واشنگتن (ماسون اعظم ) به علاوه ستون ماسونی معروف، دیده میشود. 

-------------------

چند نکته جالب  (ارتباطی با سریال قهوه تلخ ندارد ) : 

یکی از بازدید کنندگان در قسمت قبلی این مطلب به نکاتی اشاره کرد که یک نکته آن را در این جا ثبت میکنیم : 

 

"برره چیست؟
به معنای "نیکوکار" یک بار در قرآن در آیه 16 سوره عبس آمده
این که اسم سریال از این آیه گرفته شده باشد تعجبی نخواهد داشت چرا که قبل از این سریال این واژه هیچ کاربردی در میان مردم ایران نداشته است و تنها واژه ای عربی است که در قرآن فقط یک بار استفاده شده است.

مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ???? بِأَیْدِی سَفَرَةٍ ???? کِرَامٍ بَرَرَةٍ ???? (سوره عبس/آیات 14 تا 16 )

.

یکی از کارهایی که فراماسون ها برای تکریم و شاد کردن ارباب خود (شیطان ) انجام میدهند؛ مسخره کردن مذهب های الهی است. به طوری که برخی از جن پرستان برای این که شیطان به آنان نزدیک شود 40 روز قرآن را به پای خود می بندند و برخی از اسم های الهی (مانند الله) را در پست ترین جاهای بدن خود میگذارند . و این موجب نزدیک شدن اجنه ( برخی جن ها در خدمت شیطان اند) به آن ها میشود . 

در سریال " شب های برره "نیز دقیقا همین عمل انجام شده به طوری که الان واژه " برره" یکی از واژه های تمسخر آمیز محسوب میشود. .

در این سریال هم از بز به عنوان یک موجود دوست داشتنی استفاده میشود. و البته بز در آیین فراماسونری هم یک حیوان مهم محسوب میشود. به طوری که بز بافومت (baphomet) یکی از نماد های مهم فراماسون هاست . در آیین فراماسونری هر چه در ادیان دیگر مقدس باشد برای آنان نحس است و البته در اکثر موارد هم عکس آن صدق میکند مثلا این که چرا بز برای آنان مقدس شد؛ یک علت جالبی دارد که : 

گفته میشود در زمان حضرت نوح (ع) که قرار بوده حیوانات را در درون کشتی قرار دهد، یک حیوان از فرمان نوح (ع) سرپیچی میکند و نوح هم اشاره ای به آن میکند و یک نقص در بدن آن حیوان ایجاد میشود اما آن چه حیوانی بود؟ درست فهمیدید آن حیوان بز بود . و در آیین فراماسونری برعکس آن عمل میشود و بز به عنوان یکی از مهم ترین نماد هایشان قرار میگیرد . نه حیوانی که سرپیچی کرده است . 

و خیلی جالبه که در پول هایی که هنگام پخش سریال شب های برره از سوی افراد نامعلومی (!) پخش میشد ؛ نماد هرم ناقص و بز ( بزی که چشم چپش به روی شماست )  دیده میشود که بسیار جای تامل دارد:

 

.

چند تذکر مهم : 

حتما بعد از مطالعه این مطلب، مطلب " آیا تحلیل فراماسونری به وسیله نمادها موجب تبلیغ آن میشود ؟ " را مطالعه کنید .

.

هدف ما از درج این مطلب فراماسون جلوه دادن کارگردان یا بازیگران و نویسندگان سریال قهوه تلخ نبود بلکه هدف نشان دادن تفکری فراماسونی است که متاسفانه در این سریال به صورت آگاهانه/ غافلانه (!)  نشان داده شد . 

.

چرا فراماسون ها نمادگرایی میکنند ؟


برای درک بهتر از این مثال استفاده میشود برای ظهور امام زمان (عج) نشانه هایی هست. وقتی انسان نشانه های ظهور را میبیند؛ عقل حکم میکند که ظهور نزدیک است .
این نکته را در ذهن داشته باشید در تعابیر اسلامی خروج دجال برابر است با ظهور مسیح(مسیح دروغین)از دید ماسونها . بنابر این اگر ما فراماسون را همان دجال بدانیم این استدلال در ذهن ما ایجاد میشود که باید برای ظهور مسیح دروغین (خروج دجال) نشانه هایی باشد .اما ظهور امام (عج) با ظهور شیطان فرق میکند آنان در حال ساختن ظهور مسیح دروغین اند کما این که نشانه های ظهور امام (عج) به واسطه ی تحرکاتی ایجاد میشود نه این که انسان آن را بسازد .
آنان در حال قرار دادن نشانه های مسیح دروغین(دجّال) اند که نشان دهند ظهور مسیح دروغین نزدیک است . و به همین ترتیب انسان به ظهور مسیح دروغین ایمان می آورد چراکه نشانه های او را در همه جا دیده است .

 


قهوه تلخ و فرماسونری 1

این تصاویر مریوط به قسمت 9 و 7 مجموعه قهوه تلخ است . 

جالبه که دو نماد فراماسونری حالا از روی غفلت یا آگاهی در این مجموعه دیده شده است .

این تصویر یک لژ فراماسونری است . لژ ها با معماری مثلث و چشم معمولا ایجاد میشوند مثلا تصویر لژ بزرگ بیلدربرگ رو میتونید در اینجا ببیندید که با حالت مثلث و چشم ایجاد شده .

 


و این هم نمایی از ساختمانی که در مجموعه قهوه تلخ، با معیار لژهای ماسونی به نمایش در آمده :

 

----------------------

و اما بررسی نشان دادن نظام درجه 3 ماسونی در سریال قهوه تلخ :

به این نکته توجه کنید :

"بر اساس کتاب "مبانی فراماسونری" نوشت هارون یحیی، در صورتی که دست زیر کت با زاویه صفر قرار بگیرد نشان میدهد شخص مورد نظر دارای نشان درجه 3 ماسونی میباشد."این توضیح رو یکی از مدیران سایت وعده صادق در رابطه با سوالی که من پرسیده بودم، دادند . حالا به تصاویر توجه کنید :

کارل ماکس، موسس مکتب مارکسیست در حال نشان دادن  نظام درجه ی 3 ماسونی:

 

 

استالین، در حال نشان دادن  نظام درجه ی 3 ماسونی:

 

 

و در سریال قهوه تلخ، سیامک انصاری در حال نشان دادن  نظام درجه ی 3 ماسونی:

 

.

شما چی فکر میکنید ؟ آیا همه این ها تصادفیه ؟

ضمیمه 1389/07/19)

این یکی از نظرات کابرران گرامی هست که قابل تامله .البته نظر رو به صورت خصوصی فرستادن :

"یکشنبه 18 مهر1389 ساعت: 0:55 توسط:مهدی
سلام
از چند سال پیش من در مورد مهران مدیری تردید داشتم ولی با این مطلب شما کم کم شکم داره به یقین تبدیل میشه
اولین بار که در مورد فراماسون بودنش شک کردم صحنه ای از شبهای برره بود که در خانه خان بالا برره جشن گرفته بودن به نام جشن بالماسکه (البته در کشورهای غربی مرسوم است ولی در ایران خیر) که شبیه لژ های ماسونی مهمانان از ماسک روی صورت استفاده کرده بودند البته این تنها مورد نیست در یکی دیگر از سریالهاش در قسمتهای اول سریال با نام "خدا" یا "بسم الله" شروع نمی شد که بعد از چند قسمت عبارت "هو الطیف" را استفاده کردند که این هم احتمالا با تذکر ناظران پخش بوده اگر به سخنرانی های آقای رائفی پور گوش کرده باشید می دانید منظورم چیست فراماسونها و شیطان پرستها از این کلمه به شدت متنفرند و هیچ کلمه ای حتی دیگر نام های خداوند تاثیر "بسم الله" را ندارد
و در یک مورد دیگر که حتمی تر و واضح تر است در صحنه ای دیگر از این سریال شبهای برره فرهنگ مهدویت و انتظار را در لفافه به سخره گرفت اجازه بدین کمی توضیح بدم شما که شیعه هستید بعد از شنیدن این جمله به چه چیزی فکر خواهید کرد:
"او خواهد آمد."
احتمالا به آن کسی که بیش از 1000 سال منتظرش هستید.
خوب در یک همچین صحنه ای یکی از نقش ها (الان یادم نیست) پیچ رادیو را باز می کند گوینده رادیو با صدای بلند این جمله را بیان می کند و بعد از چند نفر در مورد انتظار سؤال می کند.
البته اینها احتمال است و امیدوارم که من اشتباه کرده باشم.
یا علی
"

--------------------

مطلب مرتبط در سایت ظهور 12 : 

دستان پنهان مردان جابولون (توضیح نظام درجه 3 ماسونی ) 

 

(ضمیمه 1389/08/03)

این نظر رو یکی از خوانندگان گرامی به نام مهدی در این پست نوشتند. البته من نمیدونم این مهدی با اون مهدی بالایی یکی هست یا نه .نظر ایشون درباره یک حادثه ی قدیمی و واژه "برره" است . این واژه در آیه 16 سوره عبس آمده. من این واژه رو از جهت عدد های ماسونی و تعداد کلمات و خیلی چیزای دیگه بررسی کردم اما به نتیجه ای نرسیدم شما هم اون رو بررسی کنید ببینید  چیزی دستگیرتون میشه .

 

"دوشنبه 3 آبان1389 ساعت: 1:8 توسط:مهدی
سلام
اگر یادتان باشد چال اسکندرون مکانی بود که اسکندر روزی از روزها از روستای برره رد شده و جای پایش در اون چال مانده و از آن به بعد اون چاله به مکان دیدنی اون روستا تبدیل شده
یک لحظه صبر کنید این ماجرا را قبلا نشنیده اید؟

ماجرای اصلی این است:
روزی از روزها که امام رضا (ع) که از مدینه به طرف مرو در حرکت بوده اند در نزدیکی نیشابور برای ادای نماز توقف می کنند و چون خواستند با خاک تیمم کنند آبی جاری پدید آمد و جای پای حضرت (ع) در گل می ماند و از آن موقع به بعد آنجا به مکانی زیارتی و دیدنی تبدیل می شود.

آیا منظور از چال اسکندرون که خیلی تمسخر آمیز مطرح شد همان قدمگاه امام رضا (ع) خودمان نیست؟
برره چیست؟
به معنای "نیکوکار" یک بار در قرآن در آیه 16 سوره عبس آمده
این که اسم سریال از این آیه گرفته شده باشد تعجبی نخواهد داشت چرا که قبل از این سریال این واژه هیچ کاربردی در میان مردم ایران نداشته است و تنها واژه ای عربی است که در قرآن فقط یک بار استفاده شده است.
اینها تنها احتمال است و هرکس ممکن است این نظر را نداشته باشد.
یاعلی"

منبعwww.vavp.blogfa.com
وباتشکر فراوان از آقای مهدی سامنی


فراماسون یا دجال ؟

مقدمه :

 

فراماسون یک تشکل مخفیست با هدف سلطه بر جهان . در واقع یک نظام برده داری بسیار وسیع است به شکلی که اعضای آن متوجه برده بودن خود نمیشوند.

کلمه ی ماسون (mason) یعنی بنّا، فراماسون (Freemason) یعنی بنّای آزاد. ماسونری یک تشکیلات منظم جهانی است که بر ارکان دولت های جهان و اکثر وجوه زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، سلطه یافته است و بسیار هم آزادانه عمل می کند. کسی که عضو فراماسونری است، ماسون یا فراماسون نامیده می شود. ساختمانی که مرکز فعالیت ماسونهاست لژ نام دارد. یکی از بزرگترین اهداف گروه های ماسونی این است که زمینه را برای حکومت فردی از بین ماسون ها با عنوان نمادین ضد مسیح (Antichrist = دجال)، یا به تعبیر بعضی از گروه های ماسونی، فرعون جدید (New Pharaoh) آماده کنند. فراماسونری جمعیتی سرّی است که کسی به راحتی نمی تواند در حریم آن نفوذ کند و اگر هم راه یافت، مکلف است اسرار آن را مکتوم نگه دارد؛ اما با این وجود، کسانی توانستند به حریم آن نفوذ کنند و به اسناد و مدارک مهمی دست یابند و موفق به کشف و افشای اسرار آنها شوند. همه ی این افراد متفق الرأی هستند که: «مسئله یک توطئه است که این توطئه از اواخر قرن هجدهم آغاز شده و تا به امروز هم با موفقیت تمام ادامه دارد و هدف نهائی آن ایجاد یک حکومت جهانی «شیطانی» است و برای پیاده کردن آن در سراسر عالم، به یک مبارزه وسیع و بی امان دست زده اند.»

ماسون ها برای رسیدن به اهداف هر عملی را انجام میدهند آنان ممکن است در پشت هر مسئله ای نهان باشند به طوری که امروزه در تمام رسانه ها فیلم ها کاتن ها کالا ها حضور دارند.

این جنبش فرا ملی که مسلما سرکرده هایی هم دارند؛ مانند تومر سرطانی در حال گسترش است .